Galeria zdjęć

Organizacje pozarządowe - co najmniej 30 organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, mających siedzibę (lub biuro) na terenie Obszaru lub działających na rzecz mieszkańców Obszaru, a także członkowie rodzin przedstawicieli uczestników projektu, chcący włączyć się w działalność NGO/uczestniczyć w projekcie.

Przedstawiciele trzech grup docelowych, zamieszkałych lub pracujących na terenie Obszaru:

- administracji publicznej (sektor publiczny), w szczególności pracownicy samorządowi, pracownicy innych urzędów, radni, itd.,
- biznesu,
- sektora społecznego, w szczególności osoby fizyczne, zainteresowane udziałem w projekcie (np. sołtysi), przedstawiciele nieformalnych grup społecznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.