Galeria zdjęć

ANIMACJA

-inicjowanie kontaktów z liderami lokalnymi (osobami fizycznymi, podmiotami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami administracji publicznej),

-wyłanianie kandydatów oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Ambasadorów Zmian Ziemi Siedleckiej,

-docieranie do potencjalnych uczestników projektu, zachęcanie ich do korzystania z poszczególnych działań,

-animowanie współpracy wewnątrzsektorowej oraz międzysektorowej,

-budowanie oferty inkubatora partnerstw oraz animowanie partnerstw do korzystania z jego oferty, itp.

DORADZTWO

Przykładowe obszary wsparcia doradcy:
- doradztwo ds. współpracy z biznesem; pokazanie uczestnikowi doradztwa logiki funkcjonowania biznesu, podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu, strategie współpracy z biznesem, itd.,
- doradztwo ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju i partnerstw projektowych, pomoc w przygotowaniu projektów działań, animujący współpracę z NGO, bieżąca pomoc w funkcjonowaniu organizacji, itd.,
- doradztwo ds. współpracy z administracją publiczną; tworzenie partnerstw publiczno-społecznych, wybór przez podmioty publiczne organizacji pozarządowych w ramach art. 29 a ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, tworzenie i konsultowanie programów współpracy z NGO i innych dokumentów planistycznych, itd.,
- ekonomizacja NGO.

SZKOLENIA

Przykładowe tematy szkoleń:
- organizacjom pozarządowym zaproponuje się szkolenie dot. fundraisingu, które uwzględniać będzie zarówno tematykę zlecania zadań publicznych przez administrację publiczną, jak i współpracę z biznesem.
- przedsiębiorcom zaproponuje się branżowe szkolenie dot. produktu turystycznego i roli współpracy międzysektorowej w jego rozwoju.
- przedstawicielom administracji publicznej zaproponuje się szkolenie nt. możliwości wykorzystania partnerstw publiczno-społecznych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

INKUBATOR PARTNERSTW LOKALNYCH

Inkubator partnerstw, to miejsce, w którym istniejące partnerstwa (inicjatywy partnerskie) będą miały swoją siedzibę. Miejsce, rozumiane w formie fizycznej, ale również jako przestrzeń do spotkania się, wymiany poglądów i doświadczeń, w którym generowane będą kolejne inicjatywy wspólnotowe, rozwijające kapitał społeczny obszaru. Inkubator odpowiadał będzie na najważniejsze, zdiagnozowane i wyrażone przez same partnerstwa z terenu ziemi siedleckiej problemy:
- brak biura, gdzie można się spotkać z partnerami i "klientami" partnerstwa,
- brak etatowego pracownika.